Sammanfattning

 • Ett investmentbolag handlar med andelar i andra bolag
 • Endast aktiebolag eller ekonomiska föreningar kan ägna sig åt sådan handel.
 • Verksamheten i bolaget måste vara kontinuerlig.
 • Investmentbolaget kan ha so mål att främja ett visst värde, t.ex. kvinnors företagande.

Ifall du har en fallenhet för aktier eller känner att du eller ditt bolag behöver extra inkomster så kan det vara en bra idé att starta investmentbolag. Vi ska här gå igenom allt du behöver veta för att starta ditt eget investmentbolag.

Hur går det till?

Ett investmentbolag är ett bolag som helt eller delvis tjänar pengar på ägandet av aktier i andra företag. Mer precist är det ett bolag som genom ägandet av värdepapper (aktier) i andra företag delar ut vinster till sina egna andelsägare. Endast aktiebolag och ekonomiska föreningar kan bedriva handel med värdepapper enligt inkomstskattelagen.

Lagen säger också att företaget ska ha till uppgift att erbjuda andelsägarna spridning av risker, genom ett välfördelat aktieinnehav. Ett stort antal fysiska personer ska äga andelar i företaget. Enligt Skatteverkets regler ska det vara fråga om yrkesmässig verksamhet, vilket det är om följande kriterier är uppfyllda:

 1. Omsättningshastigheten är minst tre (d.v.s. hela lagret omsätts årligen).
 2. Bolagets omsättning är sju miljoner eller mer.
 3. Antalet transaktioner är minst 50 per år (d.v.s. något färre än en per vecka).
 4. Verksamheten är kontinuerlig, d.v.s. den pågår i flera år.

Det fjärde kriteriet har ett visst mått av subjektivitet, och Skatteverket skriver på sin hemsida att omständigheterna i varje enskilt fall alltid måste beaktas.

Om du vill starta investmentbolag så är det viktigt att du bekantar dig med regelverket. Ett svenskt finansbolag måste rätta sig efter restriktioner satta på nationell nivå, då främst av Finansinspektionen, och Europeiska unionen. Från EU kommer regleringarna antingen som direktiv, som riksdagen sedan lagstiftar om, eller så kommer det i form av en EU-förordning som gäller direkt i hela unionen. Dessutom författas regelverk av tre EU-myndigheter: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Skillnad mellan investment- och riskkapitalbolag

Det finns en viktig skillnad mellan ett investmentbolag och ett riskkapitalbolag. Ett riskkapitalbolag handlar antingen i onoterade bolag, eller köper bolag som de senare avnoterar. I praktiken är riskkapitalbolag, eller ‘Private Equity-bolag’ ofta rådgivare till fonder som i sig äger investmentbolag.Investmentbolag

Ett investmentbolag är inte samma sak då definitionen inte avser något annat än ägande av aktier i andra aktiebolag. Att starta ett investmentbolag har många fördelar, men den huvudsakliga fördelen ligger i spridandet av risk. Ett investmentbolag behöver alltså inte drivas i det primära syftet att tjäna pengar; det kan också handla om att minimera risken för företaget eller individen.

Det finns också investmentbolag som startas för att främja ett speciellt syfte. Författaren Camilla Läckberg och pr-konsulten Christina Saliba driver exempelvis investmentbolaget Invest in Her AB. Bolaget kommer, enligt de två grundarna, att fokusera på två saker: produkter och tjänster som syftar till att stärka kvinnor, samt att genom sina investeringar främja kvinnors entreprenörskap och ägande. Det betyder dock inte att de bara kommer att investera i bolag som ägs eller drivs av kvinnor, men det finns ett tydligt kvinnofokus i hur de väljer att placera pengarna.

Kanske kan det här tjäna som inspiration för andra. Har du något område du brinner för, och som du vill stötta finansiellt samtidigt som du gör en vinst, kan det vara en bra idé att starta ett bolag som investerar i innovativa idéer på detta område.

Faktum är att det finns ganska många fåmansbolag i Sverige, som har aktieplaceringar som huvud- eller bisyssla. Det innebär att det finns andra entreprenörer att hämta inspiration från, och i bästa fall nätverka med. Det är dock inte särskilt många av dem som har riktat in sig på ett speciellt område, så som Invest in Her har valt att göra.

Hur långt kan ett investmentbolag gå?

Starta investmentbolagAtt investeringar i aktier kan leda till stora förmögenheter borde idag inte vara en nyhet från någon. Det finns en rad framgångsrika investmentbolag från Sverige. Investor, som ägs av Wallenbergstiftelsen, är ett av de största. Bolaget grundades 1916 och har idag närmare 20 000 anställda över hela världen. Det finns nog mycket man måste lyckas med för att nå de höjder investmentbolag som Investor och Industrivärden nått. Men främst handlar det om att investera pengarna rätt. Oavsett de specifika förutsättningarna för ditt investmentbolag handlar framgången enbart om förmågan att investera rätt. Bara då kommer andra människor våga förlita sina resurser till ditt företag.

Det du först måste ha klart för dig ifall du startar ett investmentbolag är vad syftet är. Men ett investmentbolag kan likväl fungera som en säkerhet. Ifall du är företagare och upplever att framtiden för ditt företag kan kännas osäker kan göra gott i att lägga en del av vinsten i ett investmentbolag. På så vis kan dina satsningar i investmentbolaget rädda företaget i svåra tider. Ett starta ett investmentbolag kan vara ett sätt att stora mängder pengar. Med kunskap om de marknader och företag som du investerar i och med en korrekt uppbyggd organisation finns få gränser för ditt bolags framtid.

Det finns flera fördelar med att äga aktier inom ett bolag.

 • Bolagsskatten är lägre än den kapitalskatt som privatpersoner betalar, vilket blir lönsamt i längden tack vare effekten av ränta på ränta.
 • Bolagets kostnader, som datorer, förbrukningsmaterial m.m., är avdragsgilla. Eftersom det inte är någon moms på värdepapper går det heller inte att dra av någon moms för värdepappershandel.
 • För innehav som är näringsbetingade betalas ingen skatt alls. Innehav är näringsbetingat antingen om företaget är onoterat, eller om det rör sig om ett noterat bolag där det ägande bolaget kontrollerar minst 10 % av rösterna sedan ett år eller mer.
 • Det finns en möjlighet att ta större risker om aktierna ägs på detta sätt, eftersom ägarnas ansvar är begränsat i ett aktiebolag. Detta kräver dock att styrelsemedlemmarna är aktiva om en kris uppstår. Annars kan ni bli personligt ansvariga.

Det är viktigt att bolaget du startar har det inskrivet i sin bolagsordning att man ska bedriva handel med värdepapper. Det händer att bolag som egentligen har något annat inskrivet i sin bolagsordning vill ägna sig åt värdepappershandel som en bisyssla, men det är i dessa fall inte möjligt.