Funderar du på att starta HVB hem? Denna typ av verksamhet, som är inriktad på behandling, omvårdnad, fostran eller stöd, kan drivas i såväl kommunal som privat regi. Verksamhetens innehåll utformas efter målgruppen förutsättningar och behov. Ett HVB hem kan till exempel rikta in sig på barn, ungdomar eller vuxna med beroendeproblematik eller på ensamkommande flyktingbarn med eller utan uppehållstillstånd.

Tillståndsprövning för HVB hem

Vilka tillstånd behövs för att driva ett HVB hem? Svaret beror på verksamhetens inriktning och omfattning. Ett större boende, som mer liknar en institution, kräver fler tillstånd än det lilla boendet som efterliknar en ”hemmiljö”. I det mindre boendet tar de boende större ansvar för sådant som matlagning och städning, i det större boendet har personalen oftast en mer operativ roll. Ansökan om att starta HVB hem är skriftlig och lämnas in till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det ställs generellt höga krav på den som vill bedriva den här typen av verksamhet, dessa regleras i socialtjänstförordningen, socialtjänstlagen samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende.
Starta HVB-hem
Vid ansökan så läggs stor vikt vid föreståndarens kompetens och att personalen ska vara lämplig och ha adekvat utbildning. Dessutom vill IVO säkerställa att verksamheten kommer att leva upp till säkerhets- och kvalitetskrav. Om HVB hemmet ska ha en inriktning på att ta emot barn så är det krav på att all personal registerkontrolleras. Ansökan innehåller en rad konkreta frågor. IVO rekommenderar att den som fyller i blanketterna ger en noggrann förklaring av hur verksamheten kommer att läggas upp samt vilka den kommer att inriktas mot. Den som ansöker bör även redogöra för vilka metoder som HVB hemmet kommer att använda sig av samt hur dessa rent praktiskt ska tillämpas.

Bygglov och övriga nödvändiga tillstånd

Behövs det bygglov för att driva ett HVB hem? Det beror på i vilken typ av fastighet som verksamheten kommer att äga rum i. Om fastigheten från början är byggd för boende så behövs det inget sådant tillstånd, såvida det inte rör sig om en nybyggnation. Om den däremot från början varit avsedd för annan verksamhet, som skolverksamhet, så krävs det däremot alltid bygglov. Miljö- och hälsoskyddskontoret har hand om tillsyn och verifikation att ventilation, städrutiner och tvättutrymmen är anpassade till det antal boende som finns på HVB hemmet. Däremot behövs det inget polistillstånd av den typ som krävs vid hotellverksamhet.

Andra instanser som behövs kontaktas är Räddningstjänsten, de sköter tillsynen av sådant som larm, utrymningsvägar och släckutrustning. Om det är HVB hemmets personal som sköter inköp av livsmedel och matlagning så är det krav på livsmedelsregistrering. Detta är inte nödvändigt när de boende själva står för dessa uppgifter. När IVO bearbetar en ansökan så hämtar de in information från grannar och andra som berörs av verksamheten. Man bör vara medveten om att det kan få allvarliga konsekvenser om man bedriver ett HVB hem utan giltiga tillstånd. Det är viktigt att komma ihåg att skicka in ansökan även vid ändringar i befintlig verksamhet.