Ett assistansbolag tillhandahåller personlig assistans åt människor med olika typer av funktionsnedsättning. För att få starta assistansbolag så krävs det en godkänd ansökan om detta hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Det är alltså inte lika enkelt att starta den här typen av bolag som exempelvis att starta ett handelsbolag. Det är en process som måste genomgås innan man kan börja praktisera ett assistansbolag.

Ansöka om tillstånd

Starta assistansbolagFör att överhuvudtaget få starta assistansbolag så ställs det alltså krav på en godkänd ansökan om att göra just det. Det är hos IVO man gör sin ansökan, som sker i flera olika steg. Man börjar med att utförligt fylla i ansökningsblanketten som främst syftar till att beskriva den tilltänkta verksamheten. Här ska man bland annat ange den tilltänkta åldersgruppen, på vilket sätt man kan tillgodose den enskilde individens olika behov samt om verksamheten vänder sig till några ytterligare kretsar inom LSS. Det gäller att försöka vara så tydlig och saklig som möjligt för att slippa onödiga tillbakaskick för komplettering.

När denna blankett är komplett ifylld och inskickad till IVO så tilldelas en handläggare ärendet. Handläggaren går då igenom samtliga uppgifter, kontrollerar att firmatecknaren är behörig, granskar samtliga av dessa uppgifter och gör en bedömning kring verksamhetens tilltänkta utformning. Om något är oklart eller om det saknas några uppgifter så skickas blanketten tillbaka för komplettering. Efter granskningen så tar handläggaren beslutet om att antingen godkänna eller avslå ansökan. Om ansökan att starta assistansbolag blir godkänd så skickas beslutet om detta till den sökande, tillsammans med ett tillståndsbevis. På det beviset framkommer bland annat uppgifter om verksamhetens målgrupp och vem som är tillståndsinnehavaren.

Många nekas tillstånd att starta assistansbolag

Under de senaste årtiondet har det dykt upp en väldig massa assistansbolag inom den privata sektorn, som ett komplement till de kommunala och landstingsdrivna alternativ som endast fanns tidigare. Det här har tyvärr också inneburit att många av dessa bolag har misskött sina positioner vilket har inneburit katastrof för de brukare som förlitat sig på dessa företag. Av den här anledningen så har handläggarnas granskning av ansökningar blivit betydligt hårdare. Faktum är att två av tre ansökningar faktiskt nekas tillstånd att starta assistansbolag. Den främsta orsaken till avslag är just bristande kvalitet. Det kan innebära allt ifrån bristande personalkompetens till svårigheter att grundligt förklara verksamhetens genomförandeplan.

En annan vanlig orsak till avslag är att de tilltänkta firmatecknarna visar på bristande kunskap inom de lagar som reglerar en LSS-verksamhet. Även bristfälliga ledningssystem eller felande rutiner kring anmälningsskyldighet enligt lex Sarah är vanliga orsaker till avslag. Om man har fått ett avslag ifrån IVO som man anser vara felaktigt så kan man välja att överklaga beslutet. Då skickar man helt enkelt in sin blankett på nytt, gärna tillsammans med en notering kring de faktorer man anser felaktiga. Man får då sitt ärende prövat på nytt av en handläggare hos myndigheten. Det beslut som tas därefter är dock svårt att överklaga.