Sammanfattning

  • En affärsplan är en sorts vidareutveckling av affärsidén, där mål sätts upp och det anges hur dessa mål ska uppnås.
  • Planen används dels för att ange företagets riktning, dels för att visa finansiärer och långivare när företaget kommer att bli lönsamt.
  • Det är viktigt att inte bygga sin affärsplan på felaktiga antaganden, exempelvis en överdriven uppfattning om hur stor efterfrågan kommer att att vara på företagets produkter.
  • Ju bättre du förstår marknaden, desto bättre kan din marknadsplan bli.
  • Planen ska även visa på vilka svårigheter som kan möta företaget, och hur dessa ska hanteras.

En affärsplan för riktning och investeringar

En affärsplan presenterar företagets vision, men också strategi och finansiering för att nå de uppsatta målen. Den är innehåller affärsidén, nedbruten i ett antal affärsmål, en bedömning av möjligheten att nå dessa mål, och en plan för hur målen ska uppnås.Marknadsplan

Affärsplanen fyller framför allt två syften. Den används dels för att peka ut riktningen för företaget, och visa hur man ska nå de uppsatta målen. Affärsplanen är också viktig när företaget ska attrahera finansiärer eller ansöka om lån, eftersom den visar hur det är tänkt att affärsidén ska förverkligas. Därför är planen ett mått på hur realistisk affärsidén och de uppsatta målen är.  

Att ha en affärsplan är väldigt vanligt, och nästan ett måste för nya företag. Här beskriver man sin vision om vad företaget ska hålla på med, hur man ska genomföra det och på vilka sätt som det kommer att ske. När man som ny företagare vill få med finansiärer och andra viktiga parter så är det ofta just affärsplanen som man lägger fram för att väcka ett intresse. Det är därför viktigt att planen är realistisk och kan visa på att det hela faktiskt är möjligt att uppnå. I vissa fall kan planen också vara ett sätt att visa att offentliga bidrag eller investeringar används på det sätt som det var tänkt.

I affärsplanen ska följande tas upp:

  • Kundernas behov och preferenser.
  • Hur marknaden fungerar.
  • Konkurrenssituationen på den aktuella marknaden.
  • Företagets förmåga att genomföra planen.

Vid företagande kan det finnas många olika mål med verksamheten och ibland kan målen och drömmarna sväva iväg lite. Då kan det vara mycket effektivt att sätta sig ner för att försöka få alla dessa spretiga drömmar samlade till ett dokument där det faktiskt finns saker att fokusera på. Det gör att om man är flera stycken som är involverade så har man samma mål att jobba mot. Om man ensam tänkt att driva företaget får man ändå ett fokus och kan på så sätt veta var arbetet ska inledas. En affärsplan lägger grunden för hur företaget ska startas upp och en riktlinje för var man ska lägga störst fokus. Hur gärna man än vill så kan man inte göra allt samtidigt.

Fallgropar vid framtagandet av affärsplanen

Det är roligt skriva en affärsplan, men dessvärre kan det visa sig att det är för roligt. Att göra en affärsplan är nämligen förknippat med många risker. Det är nämligen svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida en produkt eller en tjänst kommer att bli framgångsrik, och som nybliven entreprenör har man ofta en övertro på sin nya idé.

En affärsplan innehåller ofta en prognos för företagets utveckling de kommande fem till tio åren, något som det alltid är vanskligt att uttala sig om när man ligger i startgroparna med sitt företag. Om det är möjligt bör man därför göra undersökningar för att kartlägga kundernas behov och potentialen för produkten eller produkterna på marknaden innan man skriver sin affärsplan.

Det är också viktigt att inte låsa sig för hårt vid affärsplanen, utan att vara beredd på att förändra den när man vet hur företaget och dess produkter tas emot på marknaden. En annan sak som är viktig när affärsplanen tas fram är att inte bara fokusera på företagets styrkor, utan att också ta upp verksamhetens svagheter och hur dessa ska övervinnas. Inte minst är detta viktigt om det rör sig om en extern affärsplan, som ska visas upp för potentiella investerare. De vill nämligen se att ni är medvetna om att vägen framåt kanske inte kommer att vara lagd med guldtackor.

Frågor och svar

Varför är affärsplanen viktig?

Affärsplanen är ett sätt att omsätta visionerna för verksamheten i faktiska, mätbara mål. På så sätt vet man var man ska börja att jobba, vad man jobbar mot och vad nästa steg blir när vissa mål är uppfyllda. En rikitgt bra affärslplan ska också visa på vilka svårigheter man förväntar sig att stöta på, och hur de ska hanteras.

Hur ska en affärsplan se ut?

Det finns inga regler för hur en affärsplan ska se ut, men den ska kunna ses som ett beslutsstöd i processen att starta upp ett företag. Kortfattat bör den innehålla vision, strategi och finansiering. Det är dock viktigt att planen är anpassad till sitt syfte: ska den användas internt, eller för att attrahera externt kapital?

Vad används affärsplanen till?

Man ska skilja på en intern och en extern affärsplan då de har olika funktioner. Internt handlar om hur företaget ska fungera och externt mer att visa upp hur det är tänkt och locka till sig eventuella finansiärer eller för ett banklån.

Hur gör man en affärsplan?

Det är viktigt att ta sig tid att formulera sin affärsplan bra. Gå igenom från början vad som är ditt mål med din affärsverksamhet. Bestäm också om det är för dig själv och internt som du skriver eller för en extern part. Ta det sedan bit för bit.

Vad ska ingå i affärsplanen?

I en affärsplan är det viktigt att varje punkt är tydlig och att det hela tiden finns något som siktar framåt och hur man tänkt att nå dit. De tre viktigaste punkterna, som alltid bör finnas med, är affärsidén, mål för att förverkliga affärsidén, och en plan för hur dessa mål ska uppås. Det bör också finnas en budget, som visar hur uppnåendet av målen ska finansieras. Syftet är att affärsplanen ska vara en planering som man kan stötta sig mot för att se till att man är på rätt väg hela tiden.