Sammanfattning

 • En affärsmodell beskriver hur ett företag skapar olika typer av värden, och hur företagets verksamhet fungerar.
 • Syftet med affärsmodellen är att klargöra vad som krävs för att företaget ska lyckas med sin affärsidé. Affärsmodellen bygger därför vidare på affärsidén.
 • Affärsmodellen kan användas till att beskriva och klassificera företag.
 • En affärsmodell kan vara extensiv eller minimalistisk, men den måste alltid innehålla en beskrivning av den tänkta kundkretsen, analys av marknaden, hur intäkterna ska komma in, och vilka möjligheter som finns att utveckla verksamheten.

Själva begreppet affärsmodell är ingen nymodighet, det har existerat sedan 1960-talet. Trots detta är det många som tycker att det är svårt att hålla isär detta begrepp från andra närbesläktade uttryck som affärsstrategi, affärsplan och affärsidé. En affärsmodell beskriver hur ditt företag skapar olika typer av värden. Den förklarar på ett teoretiskt och tydligt vis vad som är viktigt för att verksamheten ska inbringa inkomster. Enkelt uttryck så är den ett klargörande av hur företagets verksamhet fungerar. Man kan säga att en affärsmodell bygger vidare på företagets affärsidé. Den är en slags ritning som förklarar hur företaget ska tjäna pengar. Optimala affärsmodeller omfattar sådant som strategier för kundrelationer och värdeskapande. Den innefattar även företagets vision och resurser och processer som ligger till grund för att företaget ska vara vinstdrivande.

Varför behövs en affärsmodell?

Varför ska ett företag överhuvudtaget ha en affärsmodell? Syftet med en sådan är att tydliggöra vad som är viktigt för att företaget lyckas. Affärsmodellen kan även skapa förståelse för företagets komplexa verklighet. Det kan vara svårt att beskriva sin affärsmodell på ett strukturerat och tydligt sätt.

Man beskriver ofta affärsmodellen som en tavelduk där de olika delarna målas upp. Denna duk kan innehålla frågor som analyserar målgrupper, kundrelationer, distributionskanaler, intäktsström, kostnadsstruktur och leveransorganisation. Frågor som ”vad motiverar olika investeringar?” samt ”hur hanterar vi kundrelationer?” kan illustreras av affärsmodellen.

Affärsmodellens delar

En affärsmodell består av flera delar.

 1. En intäktsmodell, som visar hur intäkter kommer in till företaget.
 2. En produktionsmodell, som beskriver hur varor och/eller tjänster produceras.
 3. En leveransmodell, som beskriver hur varorna eller tjänsterna kommer kunden tillgodo.

Affärsmodeller används ofta för att beskriva och klassificera företag. Ett annat vanligt användningsområde är när chefer undersöker möjligheter till framtida utveckling inom ett företag. Det är inte ovanligt att ett företags affärsmodell tjänar som inspiration för andra företag.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ditt företags affärsmodell är unik. Varje företag bygger sin verksamhet på egna unika resurser. Dessa resurser måste alltid koordineras på ett sätt så att det passar just den aktuella verksamheten. Det brukar inte rekommenderas att kopiera någon annans affärsmodell rakt av.

Skillnaden mellan affärsmodell och affärsidé

Affärsmodellen bygger vidare på det som är företagets kärna, affärsidén. En affärsidé ska kunna formuleras i några få meningar och svarar på frågorna: ”vad”, ”hur”, ”till vem” och ”varför”. När en affärsmodell ska sättas på pränt så tar den betydligt mer plats i anspråk. Den visar hur de olika delarna i företaget arbetar och är organiserade.

Skillnaden mellan affärsmodell och affärsplan

Man kan säga att affärsmodellen beskriver hur företaget ska fungera och affärsplanen är beskrivningen för hur företaget ska nå det målet. En affärsplan är en tids- och aktivitetsplan för hur målet ska nås. Affärsplanen är helt beroende av affärsmodellen, man kan inte planera om man inte vet vad som är målet.

Affärsmodellens byggstenar

Ekonomerna Alexander Osterwalder och Yves Pigneur har utarbetat Business Model Canvas, ett verktyg för att skapa affärsmodeller. Verktyget består av nio byggstenar, som tillsammans bildar en verksamhets affärsmodell.

 1. Kundsegment – de grupper av människor som verksamheten ska nå.
 2. Erbjudande – kombinationen av tjänster och produkter som skapar värde för kundsegmentet.
 3. Kanaler – kommunikationsmedlen för att nå kundsegmentet och leverera erbjudandet.
 4. Kundrelationer – verksamhetens förhållande till sina kundsegment.
 5. Intäktsströmmar – flödena av intäkter från kundsegmenten till organisationen.
 6. Nyckelresurser – de tillgångar och resurser som är nödvändiga för att affärsmodellen ska fungera.
 7. Nyckelaktiviteter – de aktiviteter som organisationen måste utföra för att affärsmodellen ska fungera.
 8. Nätverk – det nätverk av leverantörer och partners som gör det möjligt för affärsmodellen att fungera.
 9. Kostnadsstruktur – en beskrivning av de kostnader som affärsmodellen ger upphov till.

Exempel på affärsmodeller är dropshipping, franchise och freemium. Inom en och samma typ av affärsmodell kan skillnaderna dock vara stora. Inga företag har likadana franchisemodeller, inte ens de som är verksamma i samma bransch. Många av affärsmodellerna är äldre än begreppet affärsmodell, som gjorde entré på allvar i språket i och med internet. Många affärsmodeller bygger också på internet, men det finns även affärsmodeller som är mycket gamla, eller som kombinerar det digitala med något av äldre datum.

Frågor och svar

Hur skriver jag en affärsmodell?

Börja med att analysera omvärlden och marknaden. Vilka förändringar tror du kommer att ske, och hur kan de påverka ert företag? Skapa utifrån detta idéer till de nio byggstenarna som beskrivits ovan. Analysera och utvärdera idéerna, och sätt samman dem till en affärsmodell som ska lösa ett problem för kunden.

Vad ska en affärsmodell innehålla?

En affärsmodell kan vara omfattande eller mer minimalistisk. Det finns många metoder för att skapa affärsmodeller, och vad de ska innehålla varierar från en tankeskola till en annan. I sin enklaste form ska modellen innehålla företagets erbjudande, priser och vinstmarginal, och inte minst utvecklingsmöjligheterna för modellen.

Vad beskriver en affärsmodell?

Affärsmodellen beskriver hur ett företag skapar värde. Den innefattar företagets vision och de resurser och processer som får företaget att rulla. Den beskriver hur de olika delarna i företaget arbetar för att organisationen ska lyckas med det som den föresatt sig.

Varför är affärsmodellen viktig?

Man brukar säga att det i grunden finns två skäl till att att företaget behöver en affärsmodell. Den behövs vid utvecklandet av nya produkter, tjänster eller idéer. Den är även användbar för att skapa förståelse för samt utvärdera och omvärdera den befintliga verksamheten.

Vad är en skalbar affärsmodell?

En skalbar affärsmodell fungerar även när företaget växer. Det är ett begrepp som innebär att företagets befintliga struktur inte behöver ändras trots tillväxt. Den gör med andra ord att företaget kan hantera tusentals kunder lika bra som när det var i uppstartsfasen och endast hade en handfull kunder.