Redovisning är ett av de viktigaste momenten inom företagsekonomi. Det handlar om att på ett tydligt sätt redovisa företagets ekonomiska information och resultat. Redovisning är slutprodukten av en bokföring, alltså att den ekonomiska situationen för ett företag, under en given period, ska presenteras på ett givet datum i form av en redovisning. Redovisningar är användbara på flera olika sätt: Se till att samhällets olika funktioner går rätt och lagligt till, kunna utforma politik efter hur Sveriges företag mår och även för att privatpersoner ska kunna ta del av ett företags ekonomi och årliga resultat. Detta är alltså offentliga uppgifter och skyddat i grundlagen. En redovisning används också för att jämföra gentemot andra år för att se hur det har gått för ett företag.
Redovisning
Redovisning kan utföras av dig själv eller av företagets revisor, beroende på företagets storlek och bolagsform. En sak som är gemensamt med alla typer av redovisning är att det ska ske enligt en god redovisningssed; ett standardiserat sätt att redovisa omsättning och resultat på. Det ska vara enkelt för Skatteverket och andra involverade parter, som på något sätt är involverade i företagets redovisning, att gå igenom dokumentationen för att ta del av den information de är ute efter. Det innefattar därför struktur, termer, kronologisk ordningsföljd och så vidare som är framtagna för att skapa en tydlig ordning och översikt. Du kan läsa mer om varför detta är viktigt här nedanför, samt ta del av hur du kan få hjälp med din företagsredovisning.

Vad är skillnaden på bokföring och redovisning?

Bokföring är det som sker löpande i en verksamhet när du registrerar ekonomiska händelser och rapporter. Till exempel när dagliga transaktioner registreras. Bokföring ska ske på ett sätt så att det dokumenterade ska kunna visas upp, antingen fysiskt eller digitalt. Kort sagt är det insamlandet av finansiell information. Detta är grunden till företaget årsredovisning.

Vad är löpande redovisning?

Löpande redovisning handlar om att dagligen bokföra företagets ekonomiska transaktioner och verifikationer. Man ska sedan kunna utläsa transaktioner i kronologisk ordning. Kort sagt ska en löpande redovisning innefatta bokförd transaktion, datum, kontering och transaktionsbeloppet. Detta blir sedan grunden till en slutgiltig redovisning.

Varför är redovisningen viktig?

En detaljerad redovisning som följer god redovisningssed är till fördel för alla parter: Skatteverket, företaget i sig, för samhället och för dem som är intresserade av företagets resultat. En redovisning ska också kunna visas upp ifall det förekommer skattetvister eller andra typer av oklarheter.

Vad kostar det att få hjälp med redovisningen?

Det kan skilja sig markant i pris när det kommer till hur mycket en redovisningsfirma debiterar för en redovisning. Enligt tidningen ”Driva Eget” så skiljde det sig 110 000 kronor – för ett och samma uppdrag! Det här är med andra ord något som du bör göra research om, innan du bestämmer dig för vilken redovisningskonsult du vill anlita.

Vad skall redovisningen innefatta?

En redovisning ska innefatta en sammanställning över företagets ekonomiska ställning och resultat. Den inkluderar bokföring, bokslut och årsredovisning. En revisor kan hjälpa dig med att verifiera bokföringen. Att anlita en revisor är dock inget måste om du har ett mindre företag som omsätter under en viss summa. Då kan du sköta både bokföring och redovisning på egen hand.